คณิตศาสตร์คุมอง

หลักสูตรคณิตศาสตร์ของคุมอง

วิชาคณิตศาสตร์ของคุมองมีเป้าหมายที่จะสร้างทักษะการคำนวณพื้นฐาน ในระดับคณิตศาสตร์ประถมซึ่งเป็นพื้นฐานสู่คณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย โดยประกอบด้วยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ 20 ระดับ มีตั้งแต่ระดับอนุบาล ระดับประถม ระดับมัธยมต้น และ ระดับมัธยมปลาย เป็นแบบฝึกหัดที่เน้นการพัฒนาความสามารถในการคำนวณให้แข็งแกร่ง เพื่อมุ่งให้นักเรียนก้าวหน้าสู่เนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลายได้เร็วที่สุดด้วยตนเอง

ด้วยเป้าหมายให้นักเรียนทำคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลายได้ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์จึงถูกออกแบบมามีความต่อเนื่องตั้งแต่ระดับเด็กเล็กทีละขั้นตอนเล็ก ๆ  ในแต่ระดับ มีคำอธิบายและตัวอย่างการทำโจทย์คณิตศาสตร์ในแบบฝึกหัดทุกระดับให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตัวเอง โดยนักเรียนแต่ละคนจะได้เริ่มทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ที่เหมาะกับความสามารถของแต่ละคน

เริ่มจากคณิตศาสตร์ระดับอนุบาล พัฒนากล้ามเนื้อมือ การจับดินสอให้ถูกต้อง ปูพื้นฐานเรื่องตัวเลข การบวกลบเลขในใจ นักเรียนจะคิดเลขในใจได้เร็ว เป็นลักษณะคณิตคิดเร็ว มองเห็นตัวเลขแล้วสามารถจะบวกลบในใจได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องโดยไม่ต้องนับนิ้ว

เมื่อพื้นฐานคณิตศาสตร์ในระดับอนุบาลชำนาญเพียงพอ จึงเรียนรู้ต่อในคณิตศาสตร์ระดับ ป.1 – 6 ต่อไปได้อย่างง่ายดาย แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ในระดับประถมต้นออกแบบมาให้นักเรียนสามารถจะคูณหารในใจได้ สามารถประมาณค่าในการหารยาวได้ เขียนขั้นตอนการคูณและหารได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เมื่อพื้นฐานบวกลบคูณหารของนักเรียนมีความชำนาญพอ  นักเรียนจะได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมปลาย คือเรื่องการบวกลบคูณหารเศษส่วนและทศนิยม ในเนื้อหาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน นักเรียนจะได้ฝึกฝนการหา ห.ร.ม. (หารร่วมมาก) และ ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย) ในใจได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง สามารถจะทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ในเรื่องบวกลบคูณหารเศษส่วน ที่ต้องหา ค.ร.น. ได้ถูกต้องแม่นยำ และ ใช้เวลาเพียงข้อละ 10-20 วินาทีเท่านั้น

การพัฒนาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ระดับประถมที่แข็งแกร่ง จะนำไปสู่การพัฒนาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายได้อย่างไม่ยากลำบาก เปรียบเหมือนการสร้างฐานรากในการก่อสร้างอาคารสูงที่ต้องใช้เวลาในการสร้างรากฐานให้มั่นคงก่อนจะต่อยอดอาคารสูง ได้โดยไม่ล้มครืนลงมา

 การเรียนรู้แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ระดับมัธยมต้น และ คณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย นักเรียนเรียนรู้ได้โดยนำความรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมต้นและประถมปลายมาต่อยอด เริ่มจากการทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ในเรื่องจำนวนบวก จำนวนลบ นิพจน์พีชคณิต การแก้สมการ การแยกตัวประกอบ แคลคูลัส และเนื้อหาของคณิตศาสตร์ระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายอย่างครบถ้วน

นักเรียนสามารถเรียนเนื้อหาคณิตศาสตร์เกินเนื้อหาที่เรียนที่โรงเรียนได้ ด้วยการเรียนเฉพาะตัวที่เป็นลักษณะการเรียนที่ต่างจากการเรียนเป็นกลุ่ม การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ และด้วยแบบฝึกหัดที่ออกแบบมามีความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบนั่นเองทำให้นักเรียนสามารถทำคณิตศาสตร์ในเนื้อหาที่เกินชั้นเรียนที่โรงเรียน และในที่สุดสามารถทำคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลายได้อย่างไม่ยากลำบาก