ภาษาอังกฤษคุมอง

หลักสูตรภาษาอังกฤษของคุมอง

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ของคุมองถูกออกแบบมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง และความสามารถในการอ่านทำความเข้าใจผ่านการอ่านเนื้อเรื่อง และ บทความ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆ

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยเนื้อหา 21 ระดับ ทุกระดับมีซีดีให้นักเรียนฟังเสียงภาษาอังกฤษของเจ้าของภาษา มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมต่อระดับการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษในแต่ละด้าน  การฟังซีดีเสียงภาษาอังกฤษและดูแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษประกอบการฟังเสียงเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการฟังอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และออกเสียงได้เหมือนเจ้าของภาษา

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน จะมีซีดีเพลงเด็กภาษาอังกฤษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการฟัง เป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติ นักเรียนจะได้เริ่มเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการฟังซีดีและดูแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษประกอบการฟังซีดี เริ่มจากพัฒนาทักษะการฟังคำศัพท์ภาษาอังกฤษและพูดตามเสียงภาษาอังกฤษที่ได้ยิน เหมือนการเรียนรู้ภาษาแม่ คำศัพท์ภาษาอังกฤษชุดพื้นฐานจะเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับอนุบาล เป็นคำศัพท์ที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก ๆ และ คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เห็นในชีวิตประจำวัน จากนั้นจึงพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เริ่มจากเรียนเสียงตัวพยัญชนะและสระของภาษาอังกฤษ  พัฒนาทักษะการเขียนโดยฝึกเขียนตามรอย เขียนตามตัวอย่างและ เติมคำศัพท์

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษระดับประถม ป.1 – ป.6  นักเรียนจะได้ฝึกการฟัง การอ่านออกเสียงและเขียนประโยคสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้และฝึกสร้างประโยคความเดียวเป็นภาษาอังกฤษ ประโยคพื้นฐานและส่วนขยาย ประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธ  ประโยคในรูปอดีต ได้ฝึกอ่านเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษที่มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 150 – 250 คำ

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษระดับมัธยมต้น ม.1 – ม.3   นักเรียนจะได้เรียนรู้และฝึกฝนหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่สำคัญและจำเป็น กริยาในรูปพื้นฐาน รูปประโยคภาษาอังกฤษในปัจจุบัน อดีต และ อนาคต (tense) เรียนรู้การสร้างประโยคความซ้อน (complex sentence) เป็นการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยผ่านการอ่านประโยค อ่านเนื้อเรื่องที่มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 300 – 400 คำ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกฝนทักษะการอ่านทำความเข้าใจเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษในระดับมัธยมปลาย

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย ม.4 – ม.6 นักเรียนจะได้พัฒนาความสามารถในการอ่านทำความเข้าใจเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ ที่มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  1,000 – 1,200 คำ เนื้อเรื่องที่นักเรียนได้อ่านจะเป็นบทความและวรรณกรรมที่มีชื่อเสียง และมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนตอบคำถามแบบ 5w-1h (who,what,when,where,why,and how) เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อเรื่องได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น s

การเรียนภาษาอังกฤษของคุมองนอกจากช่วยพัฒนาความสามารถของนักเรียนในด้านการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษแล้วยังช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เมื่อต้องทำข้อสอบภาษาอังกฤษในโรงเรียน หรือการสอบเข้าสถาบันต่าง ๆ