ภาษาไทยคุมอง


หลักสูตรการอ่านภาษาไทยของคุมอง

เป็นที่น่าวิตกและเป็นปัญหาระดับชาติ เด็กไทยในปัจจุบันใช้ภาษาไทยไม่ค่อยดีนัก ปัญหาแรกที่พบคือ อ่านภาษาไทยไม่คล่อง อ่านตะกุกตะกัก อ่านช้า ปัญหาการเขียน สะกดภาษาไทยไม่ได้ เขียนผิด ใช้ภาษาไทยไม่สละสลวย ใช้ภาษาไทยที่ไม่เหมาะสม ปัญหาการใช้ภาษาไทยในอีกระดับ คืออ่านจับใจความสำคัญ จับประเด็นเรื่องที่อ่านไม่ได้ อ่านแล้วตอบคำถามไม่ได้ ซึ่งมีผลกระทบต่อความสามารถในการเรียนรู้และทำความเข้าใจวิชาการต่าง ๆ ถ้าความสามารถในการอ่านภาษาไทยมีปัญหา เด็กก็จะเกิดความรู้สึกไม่อยากเรียนทุกวิชา ทั้งยังส่งผลไปถึงการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ อย่างถูกต้องด้วย

แบบฝึกหัดภาษาไทยของคุมองมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาการอ่านให้แก่เด็กเล็กให้อ่านออกเขียนได้โดยเร็วที่สุด สร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเด็ก พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจในระดับสูง ปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีเพื่อให้เป็นคนดีของสังคมผ่านหนังสือภาษาไทยที่เด็กอ่านนั่นเอง

แบบฝึกหัดภาษาไทยของคุมอง เริ่มตั้งแต่ภาษาไทยระดับเด็กเล็ก  พัฒนาพื้นฐานการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาไทยง่าย ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้การประสมเสียงพยัญชนะ สระ ตัวสะกด วรรณยุกต์ ฝึกฝนอ่านออกเสียงเรื่องสั้น ๆ และ ตอบคำถามได้ว่า “ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร”

ระดับต่อมา นักเรียนจะได้เรียนรู้ประโยคใจความเดียว สามารถอ่านจับใจความหรือสาระของเรื่องที่อ่านได้ ฝึกฝนอ่านทำความเข้าใจประโยคภาษาไทย ที่สื่อความหมายหลากหลาย อ่านออกเสียงเนื้อเรื่องที่มีความยากเทียบเท่าภาษาไทย ป. 3 ได้อย่างคล่องแคล่วและสามารถจับใจความหรือสาระของเนื้อเรื่องที่ตรงไปตรงมาได้

แบบฝึกหัดภาษาไทยเทียบเท่า ป.6  นักเรียนจะได้อ่านทำความเข้าใจประโยคและเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนได้ด้วยตนเอง รวมทั้งแยกแยะใจความสำคัญของเรื่องแต่ละย่อหน้าและเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างย่อหน้า อ่านทำความเข้าใจและเขียนใจความสำคัญของหลาย ๆ ย่อหน้าได้ และได้รับความรู้หลากหลายจากเนื้อเรื่องที่อ่าน

แบบฝึกหัดภาษาไทยในระดับเทียบเท่า ม.3 จะเป็นการพัฒนากระบวนการคิดผ่านการอ่านทำความเข้าใจเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนและเขียนสรุปความสิ่งที่อ่านได้ด้วยตนเอง เข้าใจความสำคัญของเรื่อง ความตั้งใจของผู้เขียน หรือสิ่งที่แฝงอยู่ในเรื่อง อ่านทำความเข้าใจเนื้อเรื่องได้หลากหลายแนวและซึมซับแนวคิดในการดำเนินชีวิตผ่านเนื้อเรื่องที่อ่าน

การที่นักเรียนพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย และสรุปใจความเรื่องที่อ่านได้ จะสามารถนำทักษะนี้ไปเรียนรู้วิชาอื่น ๆ ได้ สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เช่น การสอบ O-NET  และเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ตลอดชีวิต